پیشـرفت ۶۷ درصدی پروژه فولاد سازی فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

عصر معدن- مدیرعامـل شـرکت فـولاد سفیددشـت چهارمحال و بختیاری درخصـوص آخریـن وضعیـت پروژۀ فولادسـازی ایـن شـرکت گفـت: در پـی راه انـدازی موفقیت آمیـز واحـد احیـا مسـتقیم ایـن پـــروژه، در فـاز دوم، عملیـــــات احـــــداث واحـــــد فولادســـازی ایـــــن شرکــــت نیــــز بـا پیشـرفت ۶۷ درصدی در وضعیت مناسـبی نسـبت بـه دیگـر طرحهـای هفتگانه استانی قرار دارد.;

پیشـرفت ۶۷ درصدی پروژه فولاد سازی فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱:۰۰

   به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن»، محمـود اربـاب زاده گفت: نیمـی از تجهیـزات پـروژه شـامل جرثقیل‌های سالن های آهن قراضه، ذوب و ریخته گـری و اسـلب، ماشـین ریخته گری، کـوره EAF ،تجهیـزات تولیـد گاز ا کسـیژن و نیتـروژن، سیسـتم آب و پمپ خانـه، کمپرسـورهای هـوای فشـرده و SVC وارد سـایت کارخانـه شـده اسـت،

  وی با اینکه نصـب ایـن تجهیـزات تـا پایـان سـال جـاری انجام خواهد شد نیز گفت: بـا برطـرف شـدن برخـی موانـع، در سـال 1398 شـاهد بهره بـرداری از ایـن پـروژه به عنـوان اولیـن واحـد فولادسـازی طر حهـای اسـتانی خواهیـم بـود.

  وی رونـد عملکـرد کارکنـان واحـد احیـا مسـتقیم شـرکت فـوالد سفیددشـت چهارمحـال و بختیـاری را خـوب دانسـت و خاطرنشـان کـرد: واحـد احیـا مسـتقیم این شـرکت به عنوان فاز اول فولاد سفیددشـت در 3ماهه اول سـال جـاری بیـش از 155 هـزار تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کـرده اسـت.

  ارباب زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهـار کرد: کارکنـان ایـن شـرکت بـا ارائـه پیشـنهادهای متنـوع و به کارگیـری تمامـی ظرفیت‌هـای موجـود درخصـوص کاهـش مصـارف انـرژی و آب بـه دسـتاوردهای منــــاسبـــی رسیـــــده اند و توانســـته انــــد میـزان مصـرف آب در خـط تولیـد را از 1/6 مترمکعـب بـر تـن تولیـد بـه 1/2 کاهـش د هنـد.

  وی در همین رابطه از حمایت های شـرکت فـولاد مبارکـه و سـایر سـهامداران شـرکت فـوالد سفیددشـت چهارمحـال و بختیاری تشـکر و قدردانـی کـرد.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر