ﺻﺎدرات، ﻧﻮش‌داروی ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﮐﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓ

عصر معدن- شهریار شعبانی / دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اصفهان;

ﺻﺎدرات، ﻧﻮش‌داروی ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﮐﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓ
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱:۰۰

  ﺻﺎدرات ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزارهای ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻴﻦ‌المللى در راﺳﺘﺎی ﻓﺮوش ﮐﺎﻻهای داخلى همیشه ﻋﻨﺼﺮی ﻣﻮﺛﺮ و کلیدى در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ظرفیت های ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ هر ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﭼﺮا ﮐﻪ درصورت شکل گرفتن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻴﻦ المللى در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮری ، می توان ظرفیت های ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده و راﮐﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎر گرفت و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖهای اﺷﺘﻐﺎل، آﺛﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﮐﻮد و ﻣﺤﺪودﯾﺖها را ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ کرد. ﺑﺎ اﯾﻦ توصیفات و ﺑﺎ توجه ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳنگ های ﺗﺰﯾﻴﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ها  و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞهای ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در اﯾﺮان ﺑﻮده و همین اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ شده ﺗﺎ شاهد ﺑﺎزه ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ و رﻧﮓ در اﯾﻦ موهبت الهى و ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎدن و ﻓﺮآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﻴﻢ، اما ﻧﺒﻮد. سیاستگذاری و آﯾﻨﺪه‌ﻧﮕﺮی ﻻزم از ﯾﮏﺳﻮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ مهر در سال‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ، همچنین ورود ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ توجهی از تسهیلات ﺗﺨﺼﻴﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﮕﺎه های زود ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪی در ﺳﺎﺧﺖ و سازهای ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف داخلى ﺳﻮق داده و در نتیجه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻦ المللى اﺑﺘﺮ و ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ در دوره ﺑﺤﺮان, رﮐﻮد و ﺗﺤﺮﯾﻢهای ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎلان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه و رﮐﻮد ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ بازارهای ﺻﺎدراﺗﯽ و ورود ﺑﻪ دهکده جهانی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ و ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجهی را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در نهایت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز بازارهای ﺑﻴﻦ المللى و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب و رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﻧﻮﺳﺎزی و ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎزی ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل نهایی ﺑﺮ اﺳﺎس معیارهای جهانی و ورود ارز ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر شد.
  در ﯾﮏ ﺑﺮآورد ﺳﺎده اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ وزﻧﯽ ﺣﺪود 200کیلو گرم و ﺗﺤﻮﯾﻞ در یکی از بندرهای جنوب کشور را 60 دلار در نظر بگیریم ( فارغ از هزینه های سنگین استخراج، مخاطرات استخراج، وزارتخانه مستقل و...) و بهای یک متر مربع ( هر متر مربع حدود 50 کیلوگرم) سنگ فرآوری شده صادراتی به شکل اسلب یا تایل و البته تحویل در بندر عباس را به طور میانگین 30 دلار محاسبه کنیم( به غیر از صادرات به کشورهایی همچون عراق، افغانستان و کشورهای مشابه) می‌توان دریافت که 200کیلوگرم سنگ ساختمانی فرآوری شده حدود 120دلار به فروش خواهد رسید. حال با مقایسه فروش یک بشکه نفت با وزن 200کیلوگرم و با قیمت 60دلار و همین مقدار سنگ ساختمانی با 120دلار، آیا شایسته نیست که کمی با سنگ مهربان باشیم!
  پیشنهاد می‌شود در شرایط کنونی که نفت به عنوان سرمایه ملی و تجدید ناپذیر متاسفانه یکی از چالش‌ها و تنش‌های اصلی دولت در زمان بحران و تحریم کنونی بشمار می‌رود، دولت نیز نیم نگاهی به حمایت از این صنعت مظلوم واقع شده داشته باشد.

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر